Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Van: Leef helemaal vrij

Artikel 1 – Definities
1. Opdrachtnemer: Leef helemaal vrij te Amersfoort, in de persoon van Rolf Karstanje
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
3. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
4. Opdracht: het verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
5. Werkzaamheden: al hetgeen opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, binnen het kader van de verstrekte opdracht, onderneemt.
6. Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
7. Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, in overleg met opdrachtgever, derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele algemene voorwaarden, inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes
1. Alle offertes van opdrachtnemer zijn in schriftelijke vorm en voorzien in een dagtekening of datum. 2. Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk en binnen 30 dagen geschiedt. 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en evt. materiaal-, reis- en arrangementskosten, tenzij anders aangegeven. 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van een offerte door opdrachtgever. Bij een particuliere workshop of training komt de overeenkomst tot stand middels het invullen van het aanmeldformulier. 2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen anders overeenkomen. 3. Indien voorafgaand aan dan wel tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeengekomen werkzaamheden te herzien, zullen partijen zich inspannen om de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aan te passen. Indien wijziging van de overeenkomst financiële, kwalitatieve, temporele of andersoortige consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren informeren.

Artikel 5 – Annulering, ontbinding en opschorting
1. Annulering van een gemaakte coachafspraak dient minimaal 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak te geschieden door opdrachtgever dan wel door opdrachtgever aangewezen coachee. Afspraken die niet of later dan 48 uur van tevoren worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht aan opdrachtgever. 2. Annulering van de opdracht door opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever binnen 6 weken tot en met 2 weken voor aanvang van een coachtraject, workshop of training is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Bij annulering binnen 2 weken alsmede bij niet-annulering is opdrachtgever het totaalbedrag verschuldigd aan opdrachtnemer. 3. Indien opdrachtgever dan wel door opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van een coachtraject, workshop of training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen. 4. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien een der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een daarvoor geldende redelijke termijn alsnog nakomt. 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn eventuele vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van de betaling van tot de datum van ontbinding reeds verrichte werkzaamheden. 6. Indien opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van eventuele schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 7. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de onderlinge verplichtingen na te komen. 8. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 9. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de wederzijdse verplichtingen opschorten, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 10. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid, auteursrecht en intellectueel eigendom
1. Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door een coachee wordt ingebracht in een coachtraject, wordt door opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld. 2. Indien de opdrachtgever van een coachtraject een rechtspersoon is, dan respecteert deze het beroepsgeheim van opdrachtnemer. Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben in een dergelijk geval geen separaat overleg over de voortgang en/of het resultaat van de coachopdracht, noch voorziet opdrachtnemer de opdrachtgever van enige vorm van schriftelijke rapportage met betrekking tot de coachopdracht. 3. Bovenstaande lijdt uitzondering voor zover bekendmaking vereist is bij of krachtens de wet op grond van civiel-, straf- of administratiefrechtelijke procedures. 4. Opdrachtnemer kan bepaald materiaal uit coachsessies, trainingen of workshops geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie. 5. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 6. Voor zover auteurs-, merk-, handelsnaam- of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en verstrekte materialen, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis van derden brengen en auteurs-, merk-, handelsnaam- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 7 – Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. 3. Indien opdrachtgever een of meerdere betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever na de vervaldatum, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. 4. In geval van betalingsverzuim door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enigerlei wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. 6. Indien de opdrachtgever in verzuim of in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij/zij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 90.00. 7. De eventuele in redelijkheid door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vaststelling dat de aard en omvang van de opdracht in overeenstemming zijn met diens behoefte. 2. Opdrachtnemer verleent aan opdrachtgever uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer spant zich naar beste inzicht en vermogen in om de opdracht naar behoren uit te voeren. 3. Opdrachtgever aanvaardt dat geen garantie kan worden gegeven voor het bereiken van het doel van de overeenkomst. 4. Opdrachtnemer kan door opdrachtgever onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door of verband houdt met door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, tenzij deze schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 5. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wat opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen coachee doet met de kennis en inzichten die voortvloeien uit de coaching en/of training, aangezien partijen te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor de eigen gedragingen en keuzes, van welke aard dan ook. 6. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 8. Opdrachtnemer zal bij de eventuele inschakeling van niet in haar bedrijf werkzame derden, zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (ernstige) tekortkomingen of fouten jegens opdrachtgever van deze derden. In een dergelijk geval dient opdrachtgever de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt door opdrachtgever aan opdrachtnemer toestemming verleend voor de opslag en bewerking van uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. 2. Deze persoonsgegevens zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt door opdrachtnemer, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. 3. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het Privacy policy.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.